Наш Грунвальд 2022

Видео с фестиваля "Наш Грунвальд 2022"

23 и 24 июля на территории музейного комплекса «Дудутки» в 13-ый раз прошел международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд 2022». Главным событием старейшего и крупнейшего фестиваля Беларуси военно-исторической реконструкции стала реконструкция самой масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского (современной Беларуси) и Королевства Польского.

В 2022 году в фестивале приняли участие около 300 представителей клубов военно-исторической реконструкции. На главной фестивальной площадке в первый фестивальный день прошли:
— рыцарский турнир в пешем строю в формате «щит-меч»;
— турнир алебардистов и копейщиков;
— турнир лучников;
— турнир латников;
— массовые сражения — бугурты (штурм замка, битва на «мосту» и другие);
— средневековые маневры;
— «Битва Дворов»;
— профбои по историческому средневековому бою;

Особо ожидаемым стал концерт «Пир после Битвы». На сцене фестиваля 23 июля выступили: «Pawa», «Рокаш», «Evthanazia», проект «Ян Женчак», «Hok-Key» и другие, а хэдлайнером фестиваля станла легендарная российская группа «Эпидемия».

Второй фестивальный день был не менее первого насыщен яркими событиями: перед многочисленными зрителями фестиваля прошел полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. Турниры такого уровня сегодня проходят на фестивалях лишь в нескольких странах мира. Во время поединков главная цель всадников – выбить противника из седла ударом длинного копья либо преломить копье о его щит. Так и случилось: копья ломались в щепки под мощными ударами о рыцарские щиты всадников, сталкивающихся на огромных скоростях!

Кроме того, на протяжении всего фестиваля работали мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, ярмарка «Город мастеров», интерактивные площадки и мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные мастерские и многое другое.

Концертная площадка

Полный список участников концертной программы:
⎯ «Эпидемия» (РФ)
⎯ «Рокаш» (РБ)
⎯ «Pawa» (РБ)
⎯ «Yann Zhanchak» (РБ)
⎯ «КАС» (РБ)
⎯ «Хмельны вір» (РБ)
⎯ «Земля Легенд» (РФ)
⎯ Алесь Чумаков

23 і 24 ліпеня на тэрыторыі музейнага комплексу "Дудуткі" у 13-ты раз прайшоў міжнародны фестываль сярэднявечнай культуры і музыкі "Наш Грунвальд 2022". Галоўнай падзеяй найстарэйшага і найбуйнейшага фестывалю Беларусі ваенна-гістарычнай рэканструкцыі стала рэканструкцыя самай маштабнай бітвы сярэднявечнай Еўропы, якая адбылася 15 ліпеня 1410 года паміж войскамі Тэўтонскага Ордэна і саюзнікаў: Вялікага Княства Літоўскага (сучаснай Беларусі) і Каралеўства Польскага.

У 2022 годзе ў фестывалі прынялі ўдзел каля 300 прадстаўнікоў клубаў ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. На галоўнай фестывальнай пляцоўцы ў першы фестывальны дзень прайшлі:
⎯ пешы рыцарскі турнір у фармаце «шчыт-меч»;
⎯ турнір алебардыстаў і капейшчыкаў;
⎯ турнір лучнікаў;
⎯ турнір латнікаў;
⎯ масавыя бітвы - бугурты (штурм замка, бітва на "мосце" і іншыя);
⎯ сярэднявечныя манеўры;
⎯ "Бітва Двароў";
⎯ Прафбоі па гістарычным сярэднявечным фехтаванні;

Асабліва чаканым стаў канцэрт "Пір пасля Бітвы". На сцэне фестывалю 23 ліпеня выступілі: "Pawa", "Рокаш", "Evthanazia", праект "Ян Жанчак", "Hok-Key" і іншыя, а хэдлайнерам стаў легендарны расейскі гурт "Эпідэмія".

Другі фестывальны дзень быў таксама насычаны яркімі падзеямі: перад шматлікімі гледачамі фестывалю прайшоў поўнакантактны конны рыцарскі турнір на суцэльнадраўляных дзідах па правілах XV стагоддзя. Турніры такога ўзроўню сёння праходзяць на фестывалях толькі ў некалькіх краінах свету. Падчас паядынкаў галоўная мэта вершнікаў - выбіць суперніка з сядла ўдарам доўгай дзіды або пераламаць дзіду аб яго шчыт. Так і здарылася: дзіды ламаліся пад магутнымі ўдарамі аб рыцарскія шчыты вершнікаў, якія сутыкаюцца на вялічэзных хуткасцях!

Акрамя таго, цягам ўсяго фестывалю працавалі майстар-класы па сярэднявечных танцах і рамёствах, кірмаш "Горад майстроў", інтэрактыўныя пляцоўкі і майстэрні па вырабе даспехаў, ліццю ювелірных вырабаў, апрацоўцы каменняў, вырабу зброі, ганчарныя і кавальскія майстэрні і многае іншае.

Канцэртная пляцоўка

Поўны спіс удзельнікаў канцэртнай праграмы:
⎯ «Эпідэмія» (РФ)
⎯ «Рокаш» (РБ)
⎯ "Pawa" (РБ)
⎯ "Yann Zhanchak" (РБ)
⎯ «КАС» (РБ)
⎯ «Хмельны вір» (РБ)
⎯ «Зямля Легенд» (РФ)
⎯ Алесь Чумакоў

Фотографии с фестиваля "Наш Грюнвальд 2022"

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://nashgrunwald.by/festival-blog/nash-gryunvald-2022.html#sigProIdd6f0312b4d